Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

I. Základní ustanovení


1. Prodávající - je společnost AMP holding, s. r. o. se sídlem Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava, IČO: 54418666, DIČ: 2121664721, IČ DPH: SK2121664721, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č .: 158850/B, tel: +421 949 000 949, provozující internetový obchod www.amperservis.cz, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dále jen "Prodávající"


2. Kupující / odběratel - spotřebitel - je osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Dále jen "Kupující".


3. Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Dále jen "Kupující".

4. Internetový obchod / e-shop / systém - se rozumí webová aplikace, obchod na internetu, sídlící na adrese www.amperservis.cz, používaná jako komunikační kanál Prodávajícího pro nabízení jeho produktů a služeb Kupujícímu.

II. objednávka

1. Kupující objednává výrobky Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu formou online objednávky. Objednávka se realizuje prostřednictvím výběru zboží do nákupního košíku, vyplnění povinných údajů shrnutých v bodě 2., výběru způsobu platby a dopravy a odesláním objednávky do systému.

2. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 CFU ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

3. Při každé objednávce musí Kupující uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ.

4. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

5. Po odeslání objednávky je tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Na e-mail kupujícího bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím; na uvedenou e-mailovou adresu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla Prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Od tohoto termínu je objednávka pro Kupujícího závazná.

6. Storno objednávky má kupující právo zrealizovat do doby expedice zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty. Po splnění předchozí podmínky považuje Prodávající objednávku za zrušenou. Při stornu objednávky je kupující povinen uvést své jméno, e-mail, číslo objednávky. V případě storna objednávky Prodávající neúčtuje žádné poplatky. Prodávající vrátí kupujícímu již případně zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak. V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, strany se dohodly, že kupující zaplatí storno poplatek ve výši nákladů na doručení zboží pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

7. Storno objednávky ze strany Prodávajícího má Prodávající právo zrealizovat, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající má také právo stornovat objednávku v případě pokud údaje uvedené v objednávce neodpovídají skutečnosti. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený bankovní účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

III. Dodací lhůty

1. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 1 do 3 pracovních dnů od data úhrady objednávky, pokud je zboží na skladě. Pro zboží, které není aktuální u Prodávajícího skladem může dodací lhůta dosahovat od 15 do 30 pracovních dnů.

2. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší, v takovém případě bude kupující informován Prodávajícím prostřednictvím emailu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat kupujícímu zboží, v případě, že (i) došlo ke zjevné vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, zejména vzhledem k ceně srovnatelných produktů v době prodeje, (ii) objednané zboží není dostupný nebo je vyprodané, (iii) existují jiné závažné důvody, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky dle těchto VOP. Prodávající bude informovat kupujícího o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu. Prodávající může zaslat kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou/novou nabídku. Změněná/nová nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Cena, platební podmínky a přepravné

1. Cena produktu je stanovena ceníkem Prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platné cena produktu je vždy vypsána v detailu produktu v internetovém obchodě.

2. Kupující hradí platbu převodem / vkladem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím online platební brány GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice se kterou je Prodávající smluvně dohodnuté.

3. Kupující platí cenu za produkt + dopravné.


V. Přebírání zboží

1. Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, Kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat Prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Nebezpečí škody na produktech přechází na Kupujícího momentem převzetí zboží Kupujícím nebo jeho zmocněncem.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanoveními §12 zákona č. 102/2014 CFU bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu.

2. Kupující musí příslušný zboží odeslat Prodávajícímu na adresu AMP holding, s. r. o. Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava. Zboží je nutné zaslat nepoužívaný, nepoškozené, kompletní (včetně uživatelské příručky apod.), Nejlépe v původním, nepoškozeném obalu.

3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží s porušenou s některých uvedených podmínek v bodě 2., tedy který je používán, poškozený nebo neúplný, Prodávající není povinen vrátit plnou kupní cenu, kterou kupující za zboží uhradil.

4. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vrácena v zákonné lhůtě 15 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu s Prodávajícím nedohodnou jinak. Kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu AMP holding, s. r. o. Bajkalská 715/22 821 09 Bratislava, e-mailem na adrese info@amperservis.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.

5. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy s příslušným formulářem naleznete na adrese https://amperservis.sk/cms/odstupenie-od-zmluvy

VII. reklamační řád

1. Pokud v dodaných záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u Prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamované produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu na adresu sídla firmy uvedeného v bodě 1. Článku I., na vlastní náklady. Při uplatnění reklamace se Kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

2. Funkci záručního listu může splňovat i faktura, pokud Prodávající na nich vyznačí délku záruční doby.

3. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy věc převzít, se nepočítá do záruční doby. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (§ 627 Obč. Zákoníku).

4. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany Kupujícího nebo osoby, která Kupujícímu montáž prováděla, pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou , náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, hmyzu nebo cizích předmětů do útrob výrobku. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

5. V případě uplatňování reklamace se doporučuje Kupujícímu oznámit elektronicky Prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila, případně fotografie nebo video dokazující chybu. Na základě těchto informací se doporučí Kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

6. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, má Kupující právo, aby o způsobu jejího vyřízení rozhodla osoba oprávněná na její vybavení případně záruční servis bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (lhůta platí pro koncové zákazníků pro obchodní společnosti je stanovena v rozsahu 30 až 60 dní). Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek, pokud prodloužení této lhůty nezavinil Kupující tím, že ani na výzvu nepředložil prodávajícímu včas nebo řádným způsobem chybějící potřebné podklady nebo mu neposkytl ním rozumně vyžadovanou svou jinou nezbytnou součinnost na její vybavení nebo pokud o její prodloužení nad tuto její zákonem stanovenou délku ve svém zájmu sám písemně nepožádal Kupující.

7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 6 Zákona) a doručit ho kupujícímu. Tímto písemným dokladem je reklamační protokol s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace, elektronická pošta nebo SMS zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace.

8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

9. Reklamační protokol, který bude v případě reklamačního řízení třeba vyplnit, naleznete ZDE.


VIII. Alternativní řešení sporů

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@amperservis.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

IX. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen "Subjekt údajů") o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci předány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce podle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let podle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let podle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuté poskytovateli zásilkových služeb zvolených Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizace nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Dotyčná osoba má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, a namítat proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud má za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat Kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude Kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud Kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny Prodávající kontaktuje Kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem.

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

6. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 102/2014 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

7. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

8. Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Kontrolní úřad: Inspektorát SOI (Slovenská obchodní inspekce) pro Ústecký kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 18.05.2022.